Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

O nás

 ,,Dom tretieho veku" je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie bolo vybudované v roku 1985 a je umiestnené v pokojnej lokalite bratislavskej Petržalky na ulici Polereckého č. 2.

Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ludí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu. Celkovo má zariadenie kapacitu 263 obyvateľov, ktorí  sú ubytovaní  na bytových jednotkách a v dvojgarsónkach určených pre manželské páry. Zariadenie disponuje zároveň lôžkovým oddelením s kapacitou 32 lôžok, ktoré poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť klientom, pri zhoršenom zdravotnom stave.   

V DTV sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona  č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

V DTV sa zabezpečujú sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktoré sú:

a) odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť, podľa §22 zákona o sociálnych službách,

b) obslužné činnosti:

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:

  • poskytovanie osobného vybavenia
  • utváranie podmienok na úschovu cenných veci
  • zabezpečenie záujmovej činnosti

„Cieľom DTV“ je zabezpečiť každému klientovi dôstojné prežitie staroby, dodať potrebný pocit istoty a poskytnúť  príjemné prostredie s rodinnou atmosférou v kruhu rovesníkov.  

Doplňujúci zákon o sociálnych službách 485/2013
Zákon o sociálnych službách 448/2008

ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04