Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dom tretieho veku je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie bolo vybudované v roku 1985 a je umiestnené v pokojnej lokalite bratislavskej Petržalky na ulici Polereckého č. 2.

Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ludí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu. Celkovo má zariadenie kapacitu 263 obyvateľov, ktorí  sú ubytovaní  na bytových jednotkách a v dvojgarsónkach určených pre manželské páry. Zariadenie disponuje zároveň lôžkovým oddelením s kapacitou 32 lôžok, ktoré poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť klientom, pri zhoršenom zdravotnom stave.   
 

V DTV sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona  č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

V DTV sa zabezpečujú sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktoré sú:

a) odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť, podľa §22 zákona o sociálnych službách,

b) obslužné činnosti:

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:

  • poskytovanie osobného vybavenia
  • utváranie podmienok na úschovu cenných veci
  • zabezpečenie záujmovej činnosti

„Cieľom DTV“ je zabezpečiť každému klientovi dôstojné prežitie staroby, dodať potrebný pocit istoty a poskytnúť  príjemné prostredie s rodinnou atmosférou v kruhu rovesníkov.

Doplňujúci zákon o sociálnych službách 485/2013
Zákon o sociálnych službách 448/2008


ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04