Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikácia úspešného uchádzača.

Profil verejného obstarávateľa

Dom tretieho veku
je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Dom tretieho veku
Sídlo: Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Palúchová, PhD, MPH

E-mail: riaditel@dtv.sk
Telefón: 02/62 310 065
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25838723/7500
IČO: 30842344
DIČ: 2020914280
Nie sme platcami DPH


ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04