Dom Tretieho Veku - Dom seniorov - Polereckého č. 2 v Bratislave je zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislavawww.bratislava.sk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Podmienky

Podmienky prijatia do DTV výplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Postup pri podávaní žiadosti
Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov musí občan /žiadateľ/:

 • podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa trvalého bydliska príslušnej obci prípadne mestskej časti.Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať,
 • Miestny úrad mestskej časti Vám vypracuje lekársky a sociálny posudok, na základe ktorého sa vydáva posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálných služieb, ktoré majú byť prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté, 
 • po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, doručí občan vplnenú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na sociálne oddelenie DTV,
  Po splnení podmienok bude následne žiadateľ zaradený do poradovníka žiadateľov. 

  Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • posudok odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • kópie lekárských správ nie staršie ako pol roka,
 • tlačivo – Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Bližšie informácie Vám podajú sociálne pracovníčky pri osobnej návšteve, telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na nájdete v sekcii KONTAKT. Dokumenty potrebné k umiestneniu nájdete na stránke TLAČIVÁ


ROKOV
Poskytujeme kvalitné
sociálne služby

Kde nás nájdete?

mapa Polereckého č. 2
Bratislava 851 04