Dom tretieho veku

Vás pri príležitosti 38. výročia otvorenia zariadenia pre seniorov
srdečne pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

        Dátum: 14. septembra 2023 (štvrtok)
        Čas: od 10:00 – 14:00 hod.
        Miesto: DTV, Polereckého 2, Bratislava

 

Program:

10:00 – 10:10        Otvorenie DOD a príhovor riaditeľky, hymna DTV
10:10 – 10:30        MŠ Bulíková  (vystúpenie detí)
10:30 – 10:45        Teatro Olimpico Nuovo (historický tanec)
10:45 – 11:15        PZ Petržalka (Prednáška „Bezpečnosť seniorov“)

Občerstvenie

12:15 – 12:30        Cyklokoalícia (Prednáška o projekte „Vietor vo vlasoch“)
12:30 – 13:00         ZŠ Pankúchová (Vystúpenie žiakov)
13:00 – 13:20        Tombola a oceňovanie klientov Domu tretieho veku
13:20 – 13:40        ZŠ Gessayova  (Rope skipping)
13:40 – 14:00         Petržalčanka (hudobné vystúpenie)
14:00                        Ukončenie programu

Sprievodný program

 • Turnaj v petanque a šípkach (ZÁHRADA)
 • Prehliadka okolia Domu tretieho veku v rikši (ZÁHRADA)
 • Informačný kútik sociálneho úseku (FOAJÉ)
 • ,,Starajte sa o svoje zdravie – meranie tlaku, meranie cukru (ZÁHRADA)
 • Tvorivé aktivity a pečenie oblátok (DIELNIČKA)
 • Ukážky cvičenia pre seniorov pod vedením fyzioterapeutov (TELOCVIČŇA A ZÁHRADA)
 • Výstava výrobkov a prezentácia aktivít klientov (ZÁHRADA)
 • Predaj výrobkov a koláčov (ZÁHRADA)

Tešíme sa na Vás 😊
Zmena programu vyhradená

 


 

Motto: „Všade čisto, kvety krása, senior tu dobre má sa“

Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie bolo vybudované v roku 1985 a je umiestnené v pokojnej lokalite bratislavskej Petržalky na ulici Polereckého č. 2.
Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú dvaja všeobecní lekári, psychiater, internista-geriater. Zariadenie má kapacitu 263 klientov, ktorí  bývajú  na bytových jednotkách a v dvojgarsónkach určených pre manželské páry. Zariadenie disponuje zároveň oddelením celodennej starostlivosti s kapacitou 32 lôžok, ktoré poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť klientom, pri zhoršenom zdravotnom stave.    Dom tretieho veku poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona  č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Dome tretieho veku sa poskytujú:

a) odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22.

b) obslužné činnosti:

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti:

 • poskytovanie osobného vybavenia,
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.

 „Cieľom Domu tretieho veku“ je zabezpečiť každému klientovi dôstojné prežitie staroby, dodať potrebný pocit istoty a poskytnúť  príjemné prostredie s rodinnou atmosférou v kruhu rovesníkov, aby klient nebol izolovaný a necítil sa odložený a nepotrebný.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Hlavného mesta Bratislava.
Víziou nášho zariadenia je trvalo zvyšovať kvalitu života a rozvíjať ľudský potenciál našich klientov a napomáhať ich dôstojnému životu. Zároveň rozvíjať ľudský potenciál, profesionálny a ľudský prístup našich zamestnancov ku klientom.