COVID–19 - Dôležité dokumenty


 

Koncert sláčikového kvarteta v záhrade Domu tretieho veku za účasti pani prezidentky a primátora Bratislavy

Dňa 27.4.2020 bola v Dome tretieho veku – zariadenie pre seniorov, vzácna a milá návšteva, pani prezidentka SR Zuzana Čaputová a primátor Hlavného mesta SR – Bratislavy, Matúš Vallo. Cieľom ich návštevy bolo aspoň z diaľky vidieť, pozdraviť a povzbudiť seniorov v Dome tretieho veku. Pani prezidentka zaželala klientom veľa zdravia a poďakovala sa personálu, ktorý sa o nich stará. Vďaka pánovi primátorovi sa zrealizoval v priestoroch pred zariadením komorný koncert sláčikového kvarteta, ktorý seniorom v zariadení spestril a spríjemnil deň.

Riaditeľka Domu tretieho veku Daniela Palúchová vyslovila úprimné poďakovanie, v prvom rade všetkým kolegom za prácu a nasadenie v tejto neľahkej situácii, v ktorej si svoje povinnosti plnia svedomito a robia všetko pre to, aby klienti prežívali svoj život stále kvalitne a plnohodnotne. „Som hrdá, že sa môžem oprieť o silný a profesionálny tím“.

Poďakovanie vyslovila aj klientom zariadenia za to, že napriek obmedzeniam dodržiavajú v týchto neľahkých časoch všetky prísne nariadenia, ktoré boli prijaté s cieľom maximálne ich chrániť a urobiť všetko pre to, aby  sa cítili v bezpečí. Poďakovanie patrilo aj pani prezidentke a pánovi primátorovi, že svojou prítomnosťou prišli podporiť obyvateľov Domu tretieho veku a v neposlednom rade zamestnancov zariadenia.

Uvedomujeme si, že je ťažké zostať týždne v izolácii bez možnosti stretnúť sa s rodinou či priateľmi. Pevne preto veríme, že pripravený koncert potešil všetkých prítomných a umožnil aspoň trochu zabudnúť na momentálnu náročnú situáciu.

 

Fotogaléria:

 

TB primátora Bratislavy M. Valla o zariadeniach pre seniorov

17.4.2020 11:01 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TA3
Pozrite si tlačovú besedu primátora Bratislavy Matúša Valla, riaditeľky zariadenia pre seniorov v Bratislave B. Belanovej a T. Sedlákovej zo sekcie sociálnych služieb mesta Bratislava. Informovali o prijatých opatreniach mesta v zariadeniach pre seniorov.

 

Kolegyne a kolegovia zo seniorských zariadení, ďakujem vám!

 


 

Motto: „Všade čisto, kvety krása, senior tu dobre má sa“

Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie bolo vybudované v roku 1985 a je umiestnené v pokojnej lokalite bratislavskej Petržalky na ulici Polereckého č. 2.
Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú dvaja všeobecní lekári, psychiater, internista-geriater. Zariadenie má kapacitu 263 klientov, ktorí  bývajú  na bytových jednotkách a v dvojgarsónkach určených pre manželské páry. Zariadenie disponuje zároveň oddelením celodennej starostlivosti s kapacitou 32 lôžok, ktoré poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť klientom, pri zhoršenom zdravotnom stave.    Dom tretieho veku poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona  č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Dome tretieho veku sa poskytujú:

a) odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22.

b) obslužné činnosti:

  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti:

  • poskytovanie osobného vybavenia,
  • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
  • zabezpečenie záujmovej činnosti.

 „Cieľom Domu tretieho veku“ je zabezpečiť každému klientovi dôstojné prežitie staroby, dodať potrebný pocit istoty a poskytnúť  príjemné prostredie s rodinnou atmosférou v kruhu rovesníkov, aby klient nebol izolovaný a necítil sa odložený a nepotrebný.