Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie bolo vybudované v roku 1985 a je umiestnené v pokojnej lokalite bratislavskej Petržalky na ulici Polereckého č.2.
Dom tretieho veku poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

V Dome tretieho veku klientom ponúkame sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom ADOS.
Zdravotná starostlivosť pre klientov je zabezpečovaná ich ošetrujúcim lekárom podľa vlastnej voľby.

Kapacita zariadenia je 263 miest, ktoré sú obsadzované podľa charakteru uvoľneného miesta (samostatné bývanie, komplexná starostlivosť).

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Dome tretieho veku sa poskytujú:

a) odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22.

b) obslužné činnosti:

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti:

 • poskytovanie osobného vybavenia,
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.

Poslaním Domu tretieho veku je:

 • poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Hlavného mesta Bratislava,
 • zabezpečovať, podporovať a rozvíjať individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb,
 • zachovávať, obnovovať a rozvíjať schopnosti a zručnosti prijímateľov sociálnych služieb,
 • podporovať prijímateľov sociálnej služby pri napĺňaní ich práva na nezávislý spôsob života v komunite s primeranou podporou,
 • poskytovať priestory na bývanie s dostatočným životným priestorom a zachovať právo na nenarušovanie osobného priestoru.

Cieľom Domu tretieho veku je zabezpečiť každému klientovi dôstojné prežitie staroby, dodať potrebný pocit istoty a poskytnúť  príjemné prostredie s rodinnou atmosférou v kruhu rovesníkov.

Víziou Domu tretieho veku je trvalo zvyšovať kvalitu života a rozvíjať ľudský potenciál našich klientov a napomáhať ich dôstojnému životu. Zároveň rozvíjať ľudský potenciál, profesionálny a ľudský prístup našich zamestnancov ku klientom, a teda vo výsledku kvalitný a dôstojný život klientov.

Hodnoty, ktoré v zariadení považujeme za kľúčové kvalita života, dôstojnosť, bezpečie, individuálny prístup, slobodné rozhodovanie, rešpekt, podporovanie sebestačnosti.