Motto: „Všade čisto, kvety krása, senior tu dobre má sa“

Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie bolo vybudované v roku 1985 a je umiestnené v pokojnej lokalite bratislavskej Petržalky na ulici Polereckého č. 2.
Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú dvaja všeobecní lekári, psychiater, internista-geriater. Zariadenie má kapacitu 263 klientov, ktorí  bývajú  na bytových jednotkách a v dvojgarsónkach určených pre manželské páry. Zariadenie disponuje zároveň oddelením celodennej starostlivosti s kapacitou 32 lôžok, ktoré poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť klientom, pri zhoršenom zdravotnom stave.    Dom tretieho veku poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona  č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Dome tretieho veku sa poskytujú:

a) odborné činnosti:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22.

b) obslužné činnosti:

  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

c) ďalšie činnosti:

  • poskytovanie osobného vybavenia,
  • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
  • zabezpečenie záujmovej činnosti.

 „Cieľom Domu tretieho veku“ je zabezpečiť každému klientovi dôstojné prežitie staroby, dodať potrebný pocit istoty a poskytnúť  príjemné prostredie s rodinnou atmosférou v kruhu rovesníkov, aby klient nebol izolovaný a necítil sa odložený a nepotrebný.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Hlavného mesta Bratislava.
Víziou nášho zariadenia je trvalo zvyšovať kvalitu života a rozvíjať ľudský potenciál našich klientov a napomáhať ich dôstojnému životu. Zároveň rozvíjať ľudský potenciál, profesionálny a ľudský prístup našich zamestnancov ku klientom.