Sociálny úsek v Dome tretieho veku tvorí 15 zamestnancov – odborných pracovníkov, ktorých odborná činnosť je zameraná na sociálne poradenstvo, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na jej podporu začlenenia do spoločnosti. Sociálny úsek je rozdelený na 3 skupiny: administratívnu časť, sociálnu rehabilitáciu a terapeutov.

1. Administratívnu časť sociálneho úseku tvoria 4 sociálni pracovníci. Poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo žiadateľom pred nástupom do zariadenia pre seniorov; na základe žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prijímame klientov do zariadenia zo zoznamu čakateľov; poskytujeme sociálne služby prijímateľom sociálnej služby a ich príbuzným, spolupracujeme s iným úradmi a organizáciami, zodpovedáme za vypracovávanie  zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v zmysle platných právnych predpisov, vypracovávame úhrady za sociálnu službu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, zabezpečujeme sociálne poradenstvo po ukončení sociálnej služby alebo po úmrtí prijímateľa sociálnej služby.

2. Sociálnu rehabilitáciu tvorí 6 sociálnych pracovníkov. V rámci sociálnej rehabilitácie vykonávame odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti klientov. Sociálna rehabilitácia je súčasťou individuálneho plánu klienta. Individuálne plány vychádzajú z individuálnych potrieb, schopností a cieľov klienta a zabezpečujú udržiavanie osobnosti klienta ako aj jeho rozvoj, hlavne zvyšovanie samostatnosti pri hygiene, sebaobslužných činnostiach, rozvoj pracovných schopností a zručností, rozvoj záujmov a komunikačných schopností. V individuálnom programe rozvoja osobnosti ku klientovi pristupujeme ako k celku, s jeho prednosťami, pozitívami i nedostatkami, snažíme sa klienta aktivizovať podľa jeho možností, schopností a zároveň prihliadať na jeho individuálne potreby. Komplexnosť individuálneho plánu zahŕňa holistický prístup k človeku a v rámci plánovania sa venujeme všetkým stránkam človeka – fyzickej, sociálnej, psychickej a duchovej.

Poslanie sociálnej rehabilitácie

Je poskytovanie podpory pri získavaní čo najvyššej miery sebestačnosti a integrácie do spoločnosti. Ma slúžiť na zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu, zabezpečenie ekonomickej nezávislosti a vyvolaniu pozitívnych zmien v živote.

V našom zariadení sa sociálna rehabilitácia zameriava na tieto oblasti:

  • Percepčná oblasť

Zrak – stimulácia zraku, aby klienti vedeli využívať zvyšky zraku vo svoj prospech

Sluch – stimulácia sluchu, rôzne sluchové cvičenia

Hmat – stimulácia hmatu, prijímanie informácií prostredníctvom hmatu

  • Oblasť orientácie a mobility

Výcvik orientácie a mobility v interiéri, exteriéri , orientácia v blízkom okolí, samostatný pohyb, orientácia v dopravných prostriedkov

  • Kognitívna oblasť

Orientácia v čase – včera, dnes, zajtra, mesiace, dni, hodiny

Poznávanie farieb

Poznávanie a pomenovanie počasia – obliekanie podľa počasia

Hospodárenie s peniazmi

Informácie z bežného života – politika, šport, kultúrne udalosti

  • Komunikačná oblasť

Rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikácia pomocou predmetov, obrázkov, symbolov, nácvik písma, podpisu

  • Emocionálna oblasť

Eliminácia negatívnych prejavov- autoagresia, tenzia, zlosť. Posilňovanie pozitívnych emócii cez voľnočasové a terapeutické aktivity. Podporovanie citovej väzby k členom rodiny.

  • Sociálna oblasť

Podpora návykov spoločenského správania

Budovanie vzájomných vzťahov – k blízkym členom rodiny, ku klientom, k pracovníkom zariadenia.  Nácvik sebaovládania v rôznych situáciách. Účasť na spoločenských udalostiach.

  • Oblasť zručností pre každodenný život

Je zameraná na  hygienické návyky, sebaobslužné návyky, stolovanie,  úpravu lôžka, drobné domáce práce, prípravu nápojov – káva, čaj,  ošetrovanie kvetov, prácu v záhrade – hrabanie listov, zametanie, vysádzanie a starostlivosť o kvety,  nakupovanie

  • Oblasť fyzického vývinu

Športové aktivity (stolný tenis, pétangue, hra šipky,  reprezentovanie na športových súťažiach), vychádzky.

Pre klientov zabezpečujeme pravidelné voľnočasové a terapeutické aktivity, ktoré prispievajú k socializácii klientov: aktivity s prvkami muzikoterapie, bazálnu stimuláciu, aktivity s prvkami biblioterapie, literárnu kaviareň, počítačový krúžok, pánsky klub, dámsky klub, filmový klub, spoločenské hry, športové hry, prechádzky po okolí, zážitkové čítanie, medzigeneračné stretnutia s deťmi zo škôlok a škôl, prispievanie do občasníka Senior. Klienti sa zúčastňujú na vybraných kultúrnych a spoločenských podujatiach v zariadení i mimo neho dobrovoľne. Klienti majú možnosť sa zúčastňovať na pravidelných seminároch, besedách, záujmových krúžkoch, výletov a iných podujatiach /Fašiangová zábava, Valentínska zábava, Deň žien, Deň matiek, Deň otvorených dverí, Mesiac úcty k starším, Katarínska zábava, Mikuláš, Vianočné posedenie, Silvestrovská zábava/. V zariadení máme svoju knižnicu, kde si klienti požičiavajú knihy podľa záujmu. Klienti Domu tretieho veku majú možnosť zúčastňovať sa na pravidelných bohoslužbách, ktoré sa konajú priamo v budove Domu tretieho veku. Imobilným klientom sa poskytuje duchovná služba priamo pri lôžku.

Krúžky spievania s prvkami muzikoterapie – muzikoterapia je liečebná metóda, ktorou sa pokúšame pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Jej cieľom je prostredníctvom hudby, rytmom, harmónie, melódie podporiť u znevýhodnených klientov komunikáciu, vzťahy, pohyb. Na muzikoterapiu využívame multisenzorickú miestnosť, kde majú naši klienti možnosť skúsiť si hru na rôzne hudobné nástroje, zaspievať si. Raz do týždňa sa na oddelení celodennej starostlivosti vedie  krúžok „Spievanie ľudových piesni“ a  „ruské spievanie“, kde využívame prvky muzikoterapie aktívnou formou. V rámci muzikoterapie využívame  upokojujúce účinky hudby, odbúravame stres, podporujeme pocit sebahodnoty a prehlbujeme dôveru medzi terapeutom a klientom.

Literárne krúžky  s prvkami biblioterapie  – pri nich využívame čítanie ako terapeutický prostriedok, kde prostredníctvom čítania klient rieši svoje vlastné vnútorné problémy a konflikty. Môže sa realizovať    individuálnou alebo skupinovou formou. Individuálna biblioterapia – klienti z garsóniek  chodia čítať príbehy klientom celodennej starostlivosti k lôžku klienta na oddelenie.

Skupinová biblioterapia –pre klientov celodennej starostlivosti v reminiscenčnej miestnosti alebo literárna kaviareň pre klientov garsóniek.

Literárna kaviareň je názov pre náš literárny klub. Klienti, ktorí sa stretávajú 1x týždenne majú za úlohu prečítať jednu knihu, alebo pasáž z nej. Na Literárnej kaviarni potom o knihe debatujú. Na pohľad jednoduchá aktivita má veľký prínos v oblasti zlepšovania kognitívnych funkcií, rozvíjania komunikačných schopností klientov a v neposlednom rade podpory ich záujmov a udržanie aktívneho životného štýlu.

Zážitkové čítanie – tematické cestovateľské besedy spojené s čítaním z literatúry (Brazília, Peru, Rusko, Čína….)

Príležitostné besedy so spisovateľmi. Klienti majú možnosť vypočuť si ukážku z tvorby, spýtať sa na všetko, čo ich zaujíma a dozvedieť sa niečo nové.

Tieto aktivity sú pre našich klientov inšpiratívne, poskytujú im nové zážitky, priestor na spomienky, a preto majú nezastupiteľnú hodnotu.

Pánsky klub – na tejto skupinovej aktivite sa stretávajú klienti penziónovej časti, kde aktívne športujú ( stolný tenis, hra šípky, hra pétangue) a zároveň v príjemnej atmosfére preberajú aktuálne kultúrne, spoločenské a športové udalosti. Táto aktivita rozvíja kognitívne funkcie, verbálnu i neverbálnu komunikáciu, zlepšuje jemnú i hrubú motoriku klientov.

Spoločenské hry – klienti penziónovej časti aktívne trávia voľný čas pri hraní rôznych spoločenských hier.

Bazálna stimulácia – je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta. V koncepte Bazálnej stimulácie podporujeme stimuláciu vnímania vlastného tela, rozvoj vlastnej identity, umožnenie vnímania vonkajšieho sveta, umožnenie nadviazania komunikácie so svojim okolím, zvládanie orientácie v priestore a čase, lokomočné schopnosti, zlepšenie funkcii organizmu, psychomotorický vývoj človeka, rešpektovanie autonomie človeka, dôstojné prežívanie, umožnenie prežívania života v čo najvyššej možnej miere kvality.

3. Odborní pracovníci, ktorí vykonávajú podporné terapie sú 3 psychológovia, 2 sociálni pedagógovia a 1 špeciálny pedagóg. Pod ich vedením sa klienti zúčastňujú na pamäťových tréningoch, aktivitách s prvkami bábikoterapie, snoezelenu /multisenzorická miestnosť/, reminiscencie /terapia spomienkami/, aktivitách s prvkami arteterapie, na psychologickom poradenstve:

Nácvik pracovných zručnosti- realizujeme 5 krát týždenne v „ Dielničke“.  Cieľom tejto aktivity je stimulácia jemnej motoriky, grafomotoriky, podpora kreativity, socializácia klientov, ktorá sa realizuje zábavnou formou, podľa individuálneho záujmu a schopnosti seniorov.

Reminiscencia– jej cieľom je stimulácia staropamäte a vyvolanie príjemných spomienok na „ staré dobré časy“, kde si klienti môžu zaspomínať na svoje detstvo, prázdniny, mladosť…   Realizujeme ju skupinovou aj individuálnou formou podľa záujmu klientov. Na realizáciu tejto aktivity máme špeciálne upravenú miestnosť a množstvo dobových predmetov. Disponujeme aj množstvom spoločenských hier a aktivít, ktoré pri tejto činnosti využívame najmä pre klientov s ktorými z dôvodu zlého zdravotné stavu realizujeme na izbách .

Pamäťové tréningy – ich cieľom je kognitívna stimulácia. Realizuje sa niekoľko krát týždenne skupinovou formou . Pravidelná účasť klientov na tejto aktivite má preventívny charakter, ktorého zámerom je spomaliť alebo zabrániť procesu demencie. Taktiež kognitívnu stimuláciu realizujeme aj individuálnou formou najmä  u klientov s ťažším stupňom kognitívnej poruchy.

Snoezelen – v špeciálne upravenej multisenzorickej  miestnosti niekoľko krát týždenne realizujeme u klientov senzorickú stimuláciu zameranú na podporu zmyslového vnímania a zmiernenie emocionálneho napätia. V miestnosti využívame svetelné a zvukové efekty, ktoré pozitívne ovplyvňujú viaceré zložky osobnosti klienta. Taktiež je tento priestor vhodný pre relaxáciu.

Prezentácie na určitú tému – ide o  aktivitu, ktorá  je zameraná na podporu socializácie klientov zariadenia  a využívanie ich  voľného času. Pri tejto aktivite podporujeme kognitívne funkcie, využívame aj niektoré metódy reminiscencie a stimulujeme zrakové a sluchové receptory.

Psychologické poradenstvo a podpora – psychológovia poskytujú psychologické poradenstvo a sprevádzanie klientov zariadenia, spolupracujú tiež s rodinnými príslušníkmi, poskytujú konzultácie zamestnancom. Cieľom psychologickej činnosti je pomôcť zvládnuť klientom náročné situácie, v ktorých sa ocitli, podporiť úspešnú adaptáciu na zmeny, riešiť problémy v medziľudských vzťahoch. Psychológ poskytuje priestor pre dôverný rozhovor, kde môže klient úprimne vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Snaží sa vyjadriť porozumenie, hľadať riešenia problémov. Psychológ poskytuje krízovú intervenciu pri zvládaní medziľudských konfliktov či v iných situáciách. Podporuje sebarealizáciu klienta, pocit jeho dôležitosti a nenahraditeľnosti. Jednou z úloh psychológa je tiež monitorovať psychické zdravie klientov a sprostredkovať kontakt so psychiatrom v prípade potreby.