Dom tretieho veku ( ďalej len DTV ) povinne zverejňuje:
a) písomné zmluvy, ktoré uzavrel DTV, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom hlavného mesta, DTV alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie
b) objednávky tovarov a služieb, pokiaľ nesúvisia so zmluvami podľa písmena a)
c) faktúry na tovary a služby