Podmienky prijatia do Domu tretieho veku vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov musí občan /žiadateľ/:

 • podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa trvalého bydliska príslušnej obci prípadne mestskej časti. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať,
 • Miestny úrad mestskej časti Vám vypracuje lekársky a sociálny posudok, na základe ktorého sa vydáva Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté,
 • po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, doručí občan vyplnenú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na sociálne oddelenie Domu tretieho veku.
  Po splnení podmienok je následne žiadateľ zaradený do zoznamu čakateľov.

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • posudok odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • kópie lekárskych správ nie staršie ako pol roka,
 • tlačivo – Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
 • tlačivo – Čestné prehlásenie.

Ďalšie informácie a dokumenty – odkazy na podstránky: