Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikácia úspešného uchádzača.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 • Úradný názov: Dom tretieho veku
 • Sídlo: Polereckého 2, 851 04 Bratislava
 • Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Bartovičová
  Tel.: +421 2 32 333 614
  E-mail: riaditel@dtv.sk
 • IČO: 30 842 344
 • DIČ: 2020914280
 • Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
 • Číslo účtu: SK91 7500 0000 0000 2583 8723
 • NIE SME PLATCAMI DPH

Profil verejného obstarávateľa

Dom tretieho veku je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zverejnené dokumenty:

2024
2024 /
TypNázov
2013